ARCHIWUM - Statut Teatru Ziemi Rybnickiej


(2007/010665)

UCHWAŁA NR 369/XXVII/2012 

Rady Miasta Rybnika

 

z dnia 24 października 2012 r. 

 

w sprawie nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury

 

Na podstawie:

UCHWAŁA NR 369/XXVII/2012 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie: nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

 


Rada Miasta Rybnika
uchwala :

 

§ 1.

Nadać statut Rybnickiemu Centrum Kultury, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc statut Rybnickiego Centrum Kultury przyjęty Uchwałą Nr 87/V/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 369/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika

dnia 24 października 2012 r. 

 

STATUT

Rybnickiego Centrum Kultury


 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rybnickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury utworzoną Zarządzeniem Nr 2/1978 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 maja 1980 r.

§ 2.

1. Siedziba Rybnickiego Centrum Kultury mieści się w Rybniku przy ul. Saint Vallier 1. 2. Terenem działania jest Miasto Rybnik.

Rozdział 2. Przedmiot działania

§ 3.

Rybnickie Centrum Kultury realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i sztuki oraz realizuje politykę Miasta w zakresie informatyzacji administracji miejskiej w formie prowadzenia publicznego punktu dostępu do Internetu.

 

§ 4.
Do podstawowych zadań Rybnickiego Centrum Kultury należy:
1.organizowanie spektakli teatralnych, operowych, kabaretowych iinnych, zuwzględnieniem potrzeb

 

edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

2. koordynowanie organizacji plenerowych imprez miejskich m. in. obchodów świąt narodowych, a także okazjonalnych przedsięwzięć,

3. animowanie życia muzycznego poprzez organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych i innych form muzycznych, a także prowadzenie audycji umuzykalniających dla młodzieży szkolnej,

4. organizowanie wystaw, konkursów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kultury lokalnej,

5. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań i klubów hobbystów,

6. upowszechnianie sztuki filmowej,

7. współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,

8. prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki w komórkach organizacyjnych Rybnickiego Centrum Kultury,

9. prowadzenie działalności wydawniczej i redakcyjnej,

10. inspirowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych,

11. organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń,

12. realizowanie polityki informacyjnej Miasta w zakresie polepszania usług i obsługi mieszkańców poprzez uruchomienie „telecentrum” jako publicznego punktu dostępu Internetu.

 

Rozdział 3. Organy

§ 5. 

1. Działalnością Rybnickiego Centrum Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach

3. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje jego Zastępca.

4. Dyrektor powołuje i odwołuje swojego Zastępcę.

§ 6.

Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb powierzonych im spraw.

 

Rozdział 4.
Organizacja Rybnickiego Centrum Kultury

 

§ 7. 

Organizację wewnętrzną Rybnickiego Centrum Kultury określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§8.

1.Rybnickie Centrum Kultury opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej powiązany z planem finansowym, o którym mowa w § 10 ust. 1 i składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim zmian.

2. Prezydent Miasta może zlecić Rybnickiemu Centrum Kultury wykonanie dodatkowych zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe.

 

Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 9.

Majątek Rybnickiego Centrum Kultury stanowi mienie komunalne i może użytkowania jako ograniczonego prawa rzeczowego.

 

§ 10.
1. Rybnickie Centrum Kultury prowadzi działalność finansową w ramach
finansowych, sporządzanych przez Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ze środków pochodzących z następujących źródeł:

 

1) dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

 

2) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 3) dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów,
4) prowadzonej działalności,
5) środków pochodzących od osób fizycznych i prawnych,
6) innych źródeł.
 
2. Roczne sprawozdania finansowe Rybnickiego Centrum Kultury zatwierdza Prezydent Miasta.
 
§ 11.
 
Rybnickie Centrum Kultury prowadzi własną lub zleca obsługę finansowo - księgową.

 

§ 12.

W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu, Rybnickie Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności podstawowej określonej w § 4.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 13.

Rybnickie Centrum Kultury jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Miasto – z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

§ 14.

Zmiany statutu dokonywane w trybie jego uchwalenia, tj. na mocy uchwały Rady Miasta Rybnika.

 

 

 

 

Wytworzył: Alicja Klimek-Buszko , Zatwiedził: Adam Świerczyna
wpr.: Alicja Klimek-Buszko, dnia: 2013-02-27 10:15:58 historia zmian dokumentu

Aktualne ogłoszenia