DYREKTOR RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY


ogłasza drugi przetarg nieograniczony

na stawkę miesięczną czynszu za dzierżawę kompleksu gastronomicznego

 

1. Czynsz wywoławczy za przedmiot dzierżawy:

4 050,00 zł

z tytułu jednomiesięcznego okresu dzierżawy pomieszczeń i ich wyposażenia oraz ogródka letniego znajdującego się na terenie przed restauracją.

Do stawki czynszu dolicza się należny podatek Vat.

2. Wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium ustalone w kwocie 8 100,00 zł należy wpłacić na konto Rybnickiego Centrum Kultury nr 02 1140 1179 0000 2226 6000 1001 BRE Bank S.A. OK/Rybnik przed upływem godziny otwarcia ofert.

3. Informacja o nieruchomości:

Kompleks gastronomiczny składający się: z restauracji z zapleczem, klubu (z wyposażeniem) w budynku Rybnickiego Centrum Kultury oraz ogródka letniego w Rybniku przy ul. Saint Vallier 1 z przeznaczeniem na działalność: gastronomiczną, klubową, kameralną i artystyczną wg wyszczególnienia jak niżej:

 

L.P.

Usytuowanie przedmiotu dzierżawy.:

Powierzchnia
w m2

 
 

1.

Restauracja (poziom parteru)

217,50

 

2.

Klub (poziom piwnic)

233,15

 

3.

Ogródek letni

71,00

 


 


 

 

4. Okres dzierżawy:

od chwili podpisania umowy na okres 36 miesięcy.

 

5. Warunki przetargu:

1) Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy.

2) Przedmiot dzierżawy w poz. 1 i 2 Tabeli jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, meble etc. (wykaz jest do wglądu podczas wizji pomieszczeń).

3) Dzierżawca ponosił będzie wszelkie koszty utrzymania i naprawy sprzętu w który wyposażony jest kompleks gastronomiczny oraz koszty okresowe, tj. za obowiązkowe przeglądy i serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z naprawami tych urządzeń, przeglądy systemu: sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, telewizji dozorowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przeglądy podstawowego sprzętu gaśniczego (hydranty wewnętrzne, gaśnice), przeglądy dźwigów towarowych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń znajdujących się w kompleksie gastronomicznym.

4) Dzierżawca zobowiąże się do korzystania z wyposażenia pomieszczeń zgodnie z jego przeznaczeniem odpowiadając za jego stan techniczny. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży któregoś z elementów inwentarza, Dzierżawca zobowiąże się do uzupełnienia urządzenia o nie pogorszonych parametrach.

5) Dzierżawca zobowiązuje się do korzystania z terenu ogródka letniego zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiada za jego stan techniczny i estetykę.

6) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy oraz podatek od nieruchomości w okresie trwania umowy ponosi Dzierżawca.

7) Dzierżawca zobowiązuje się do zatrudnienia 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w dzierżawionym kompleksie gastronomicznym w obligatoryjnym terminie do 31.10.2011 r. Po tej dacie Dzierżawca będzie miał dowolność w zatrudnianiu personelu.

6. Wydzierżawiający oświadcza:

W.w. przedmiot dzierżawy nie jest obciążony i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

7. Terminy wizji lokalnej:

Od 16, 18, 20, 24, 26 maja 2011 r. w godzinach od 12,00 do 13,00; (podczas wizji będzie można zapoznać się ze spisem inwentarza pomieszczeń kompleksu gastronomicznego)

Zainteresowani udziałem w wizji winni się zgłaszać w sekretariacie RCK pok. 221.


 

 

 

9. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Do dnia 31 maja 2011 r. do godz. 10,00 w trwale zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na „stawkę miesięczną czynszu na dzierżawę kompleksu gastronomicznego wraz z wyposażeniem w obiekcie Rybnickiego Centrum Kultury i ogródka letniego”.

10. Oferta winna zawierać:

1) dane oferenta: nazwę firmy (osoba prawna) lub imię i nazwisko (osoba fizyczna), adres, nip, regon;

2) oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i projektu umowy dzierżawy;

3) cenę ofertową brutto stawki miesięcznej czynszu za dzierżawę kompleksu gastronomicznego wraz z wyposażeniem w obiekcie Rybnickiego Centrum Kultury oraz ogródka letniego;

4) kopię dowodu wniesienia wadium.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2011 r, o godz. 10,30 w Sali nr 212 (Galeria) I piętro w siedzibie Rybnickiego Centrum Kultury.

12. Wybór oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa dokona podczas części niejawnej przetargu. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę poniższe kryteria wpływające na atrakcyjność oferty: oferowany czynsz dzierżawny – 100 %.

13. Zastrzeżenia:

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Zawarcie umowy dzierżawy:

Umowa zostanie zawarta w dniu ogłoszenia wyniku przetargu.

15. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zwrócone po zawarciu umowy pomniejszone o kwotę należnego czynszu dzierżawnego płatnego z góry za dany miesiąc.

 

 

Rybnik, 29.04.2011 r.

……………………………………….

(podpis dyrektora RCK)

 

 

 

 

 

 

 

 

do pobrania :

wpr.: , dnia: 2011-11-06 02:13:45 historia zmian dokumentu

Warning: include(hr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /pokazid.php on line 37

Warning: include(hr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /pokazid.php on line 37

Warning: include(hr.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /pokazid.php on line 37

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'hr.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /pokazid.php on line 37